Een nieuw gebouw compleet op uw maat? Met Altez kiest u voor een zorgeloos bouwtraject →

Verklaring van Overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Wij, Altez, erkennen en respecteren de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948.

Wij verklaren hierbij dat al onze activiteiten in overeenstemming zijn met de beginselen en waarden die zijn uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Risicosituaties voor de mensenrechten:

Altez erkent dat bepaalde zakelijke activiteiten risico’s met zich meebrengen voor de mensenrechten. We verbinden ons ertoe deze risico’s te identificeren, te beoordelen en te beheersen, en proactief maatregelen te nemen om negatieve gevolgen voor de mensenrechten te voorkomen of te minimaliseren.

Het vermijden van medeplichtigheid:

Altez verbindt zich ertoe geen medeplichtigheid aan schendingen van de mensenrechten te tolereren. We zullen zorgvuldig onze zakelijke relaties en samenwerkingen evalueren om ervoor te zorgen dat ze niet bijdragen aan of profiteren van mensenrechtenschendingen.

Klachten oplossen:

Altez zal klachten over mogelijke schendingen van de mensenrechten serieus nemen en een effectief mechanisme bieden voor het onderzoeken en oplossen van dergelijke klachten, zowel intern als extern.

Discriminatie en kwetsbare groepen:

Altez verwerpt alle vormen van discriminatie en zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor alle individuen, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, religie, nationaliteit, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of andere beschermde kenmerken. We erkennen ook de specifieke behoeften van kwetsbare groepen en streven naar inclusie en diversiteit binnen onze organisatie.

Burgerrechten en politieke rechten:

Altez respecteert het recht van alle individuen op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vergadering, en het recht om deel te nemen aan vreedzame protesten en politieke activiteiten, in overeenstemming met de wet.

Economische, sociale en culturele rechten:

Altez erkent het belang van economische, sociale en culturele rechten en zet zich in voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, inclusieve groei en duurzame ontwikkeling in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Fundamentele principes en rechten op het werk:

Altez verbindt zich ertoe de fundamentele arbeidsnormen te respecteren. We respecteren het recht van werknemers op een eerlijk loon, redelijke arbeidsuren, vakbondsvrijheid, collectieve onderhandelingen en een werkomgeving vrij van dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie.

Kinderarbeid en dwangarbeid:

Altez veroordeelt kinderarbeid en dwangarbeid in welke vorm dan ook en verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat deze praktijken niet voorkomen in onze eigen activiteiten of in onze toeleveringsketen.

Deze verklaring van overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens weerspiegelt onze toewijding aan het respecteren, beschermen en bevorderen van de mensenrechten in al onze zakelijke activiteiten. We zullen blijven streven naar naleving van deze belangrijke universele normen.