Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN - AFWIJKINGEN - OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1.1. Deze overeenkomst, indien namens de nv ALTEZ ondertekend door een vertegenwoordiger of agent, is voor de nv ALTEZ slechts bindend nadat ze uitdrukkelijk is bekrachtigd door middel van een schriftelijke orderbevestiging uitgaand van haar ter zake bevoegd orgaan. Door ondertekening doet de opdrachtgever alleszins een bindend aanbod aan de nv ALTEZ.

1.2. Op de contractuele relatie tussen partijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld voorkomend op documenten uitgaand van de opdrachtgever. Van de onderhavige algemene voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de nv ALTEZ. Ook indien de nv ALTEZ er schriftelijk mee akkoord zou gaan dat andere voorwaarden gelden, dan blijven de onderhavige algemene voorwaarden toch steeds aanvullend gelden.

1.3. Indien op een andere pagina van deze overeenkomst opschortende voorwaarden bedongen zijn, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een lening, dan zal de opdrachtgever onmiddellijk het nodige doen voor de verwezenlijking ervan en zal hij de nv ALTEZ stipt op de hoogte houden van de evolutie ter zake. Indien de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk gesteld wordt van het verkrijgen van een lening, impliceert dit enkel het aanvragen en verkrijgen van een lening voor het bedrag in het contract voorzien en wordt het aanvragen van een lening voor een hoger bedrag beschouwd als een verhindering van de realisatie van de opschortende voorwaarde.

2. LEVERING EN UITVOERING

2.1. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden slechts als indicatie vermeld; ze zijn niet bindend voor de nv ALTEZ tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd en ook dan enkel mits alle vermelde voorwaarden strikt en tijdig zijn nageleefd. Worden de overeengekomen voorwaarden (o.a. inzake betaling, vergunning etc) niet binnen de gestelde termijnen nageleefd, dan vervalt definitief elk eventueel door de nv ALTEZ aangegaan engagement, onder andere met betrekking tot leverings- en uitvoeringstermijnen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen.

2.2. Een leverings- of uitvoeringstermijn begint nooit te lopen vóór ontvangst van alle benodigde gegevens (schriftelijk) en van het overeengekomen voorschot of de bankgarantie.

2.3. De nv ALTEZ is in geval van niet-stipte nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.4. De nv ALTEZ is niet aansprakelijk voor gevallen van overmacht, ongunstige weersomstandigheden, stakingen, of bevoorradingsproblemen te wijten aan derden noch voor daaruit eventueel voortvloeiende vertraging in de uitvoering

3. KLACHTEN

3.1. Indien om welke reden ook proeven uitgevoerd moeten worden op de producten voorwerp van deze overeenkomst, zijn de kosten daarvan ten laste van de opdrachtgever.

3.2. Maten en gewichten zijn steeds bij benadering opgegeven; afwijkingen, zelfs substantiële geven nooit recht op aanpassing van de prijs tenzij de prijs per maateenheid is uitgedrukt.

3.3. Voor bouwmaterialen waarbij visuele aspecten een rol spelen onderwerpt de nv ALTEZ zich aan de voorschriften en normen van de fabrikant

3.4. Zichtbare gebreken en afwijkingen ten aanzien van het bestelde komen enkel voor vrijwaring in aanmerking op voorwaarde dat ze binnen de 8 dagen na facturatie en in elk geval vóór verwerking of bewerking schriftelijk werden meegedeeld.

3.5. Voor verborgen gebreken, mits voldoende ernstig om het normale gebruik te verhinderen of sterk te verminderen, geniet de opdrachtgever vrijwaring gedurende zes maanden vanaf de levering der goederen of uitvoering der werken doch slechts op voorwaarde dat de hij zich volledig en correct van zijn betalingsverbintenissen heeft gekweten. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient bovendien op straffe van verval te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het verborgen gebrek.

3.6. Alle goederen dienen aangewend te worden volgens hun bestemming; bij gebruik in strijd met de bestemming vervalt definitief elke aanspraak op vrijwaring.

3.7. De aansprakelijkheid van de nv ALTEZ is in elk geval uitgesloten wanneer de schade is veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

3.8. De nv ALTEZ is nooit gehouden tot ruimere garantie dan de producent of leverancier van de materialen in kwestie.

3.9. In geval van aansprakelijkheid van de nv ALTEZ, heeft de nv ALTEZ steeds de keuze tussen het vervangen van de gebrekkige goederen en het betalen van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding zal maximaal gelijk zijn aan het bedrag van de aanneming of de waarde van de geleverde goederen exclusief BTW.

3.10. Voor gevolgschade kan de nv ALTEZ nooit aansprakelijk gesteld worden

4. PRIJS EN BETALING

4.1. Alle prijzen dienen steeds verstaan exclusief BTW en andere taksen. De BTW en andere taksen en heffingen zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

4.2. Eventueel factuurprotest dient aangetekend en binnen de acht dagen na factuurdatum te geschieden, zoniet is de factuur aanvaard en betaling verschuldigd.

4.3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het onbetaalde bedrag doch begrensd tot 2.500 € en zijn bovendien van rechtswege, zonder ingebrekestelling over het onbetaalde bedrag vanaf de vervaldag interesten verschuldigd, berekend aan de interestvoet bepaald door de wetgever in het kader van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties

4.4. Op elk ogenblik kan de nv ALTEZ, zonder hiervoor enige reden op te geven, de leveringen en/of werken stopzetten totdat een bankgarantie is verstrekt ter dekking van het nog onbetaald gedeelte van het contractbedrag. Deze opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan de klant. De daaruit voortvloeiende kosten worden ten laste van de klant gelegd.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD – RISICO-OVERGANG

5.1. Totdat het volledig contractbedrag betaald is, blijven alle goederen voorwerp van de overeenkomst, ook na levering, eigendom van de nv ALTEZ.

5.2. Het risico met betrekking tot de geleverde goederen (onder andere voor verlies, diefstal, tenietgaan) gaat over op de opdrachtgever op het ogenblik van levering.

6. UITVOERING EN ONTBINDING

6.1. In geval van eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25 % van de waarde van het niet-uitgevoerde deel van de overeenkomst onverminderd het recht van de nv ALTEZ om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

6.2. Indien de nv ALTEZ de ontbinding lastens de opdrachtgever vordert, komen partijen overeen dat de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 25% van het contractbedrag onverminderd het recht van de nv ALTEZ om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen. Indien de nv ALTEZ evenwel de gedwongen uitvoering verkiest, wordt het contractbedrag volledig gefactureerd en wordt het onmiddellijk eisbaar. Slechts na volledige betaling voert de nv ALTEZ de werken en/of leveringen uit.

6.3. Bij faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever heeft de nv ALTEZ het recht de overeenkomst éénzijdig te beëindigen. In dat geval is de betaling van het geleverde werk en de geleverde goederen onmiddellijk eisbaar, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 35 % van de prijs van de overige goederen, onverminderd het recht van de nv ALTEZ om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

6.4. De opdrachtgever is steeds verplicht het openstaande bedrag te voldoen en ziet uitdrukkelijk af van de toepassing van het recht op opschorting van zijn betalingsverbintenis op grond van onvolledige, gebrekkige of laattijdige leveringen of werken. Hiertoe dient de opdrachtgever klant desnoods zelf een vordering in te stellen die de vordering tot betaling van het openstaande saldo nooit kan vertragen.

6.5. Niet-geleverde goederen kunnen door de nv ALTEZ van de totale contractwaarde afgetrokken worden aan 75 % van hun waarde.

7. RECHTSKEUZE - BEVOEGDHEID

7.1. Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing; toepassing van internationale verdragen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2. Enkel de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren en ondernemingsrechtbank Brugge, zijn territoriaal bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, haar totstandkoming, geldigheid, interpretatie, uitvoering en gevolgen.

CONTACTEER ONS
Een vraag? Aarzel niet om contact op te nemen met ons
Bent u op zoek naar een allround bouwpartner?
Neem dan vrijblijvend contact op met Altez Construction Group. Wij helpen u graag verder.
Contacteer ons